5 inks

CountBrandLineInk
6MitsukoshiBaikocha
3MitsukoshiDanjyurōcha
5MitsukoshiHana-Hiraku
2MitsukoshiHikam
7MitsukoshiTetsukon