24 inks

CountBrandLineInk
4Kyo-iro01 Gion's Cobblestones
4Kyo-iro02 Ohara's Morning Snow
3Kyo-iro03 Fushimi's Flaming Red
1Kyo-iro03 Koke-iro
6Kyo-iro04 Higashiyama Moonlight
3Kyo-iro05 Keage Sakura
1Kyo-iro#06 Arashiyama Morning
1Kyo-iroCherry Blossom
9Kyo-iroCherry Blossom of Keage
7Kyo-iroFlaming Red of Fushimi
2Kyo-iroFrosting of Arashima
1Kyo-iroKeage No Sakuragasane
3Kyo-iroKI-0101
5Kyo-iroMoonlight of Higashiyama
1Kyo-iroNo 4
1Kyo-iroShimbashi
9Kyo-iroSoft Snow of Ohara
1Kyo-iroSoukou of Arashiyama
11Kyo-iroStone Road of Gion
1Kyo-iroStorm Mt. Souko
1Kyo-iroKyo-no-otoAdsukiiro
1Kyo-iroKyo No OtoHisoku