Sappli - 5 inks

CountBrandLineInk
2SappliDenshou no machi Wakamatsu
1SappliJoukamachi Ogura
1SappliKaikyo no machi Moji
1SappliTetsu no machi Yahata
1SappliMachi IroToka no machi - tobata