2 inks

CountBrandLineInk
1Ishimaru BunkodoNagasaki BikeiFujiyama Mariage Purple
1Ishimaru BunkodoNagasaki BikeiIki Blue Emerald