5 inks

CountBrandLineInk
8MitsukoshiBaikoucha
3MitsukoshiDanjyurōcha
5MitsukoshiHana-Hiraku
3MitsukoshiHikam
10MitsukoshiTetsukon